Contributie 2017-10-15T11:36:47+00:00

CONTRIBUTIE

Contributie
De contributie bestaat uit de bondscontributie en verenigingscontributie. De verenigingscontributie is niet alleen afhankelijk van de leeftijd maar ook van de competitie waarin wordt gespeeld (bijvoorbeeld jeugd of senioren) en het aantal keren dat getraind wordt.

De verenigingscontributie is opgebouwd uit de volgende componenten: zaalhuur (meer dan 50% van de lasten), trainerskosten, kosten voor materiaal, secretariaat, wedstrijdkosten, toernooikosten en onvoorziene kosten.

Indien men wenst te spelen in competitieverband, dan kunnen leden een tenue huren voor € 20,- per seizoen. Dit bedrag wordt samen met de contributie afgeschreven.

Alle leden van 12 jaar en ouder wordt gevraagd om loten te verkopen voor de Grote Club Actie (GCA). Verrekening van de GCA is onderdeel van de derde termijn van de contributie. Voor alle leden vanaf 18 jaar geldt verplichte afname van 4 GCA loten en wordt c (€ 3,- per lot) samen met de contributie afgeschreven.

Bij aanmelding dient eenmalig inschrijfgeld te worden betaald. Jeugd tot 16 jaar betalen eenmalig € 5,- en jeugd/senioren van16 jaar en ouder betalen eenmalig € 15,-. Het bedrag wordt samen met de contributie afgeschreven.

Overzicht seizoen 2017-2018

Team Contributie 2017-2018 waarvanBonds-bijdrage* Waarvan Verenigings-deel Tenue Loten GCA TOTAAL
V1 € 380 € 150 € 230 € 20 € 12 € 412
M1 € 410 € 150 € 260 € 20 € 12 € 442
M2 € 380 € 100 € 280 € 20 € 12 € 412
MU18 € 315 € 80 € 235 € 20 € 12 € 347
VU20 € 340 € 80 € 260 € 20 € 12 € 372
VU18 € 340 € 80 € 260 € 20 € 12 € 372
VU16 € 300 € 80 € 220 € 20 € 12 € 332
MU14 € 270 € 80 € 190 € 20 verkoop € 290
VU14 € 270 € 80 € 190 € 20 verkoop € 290
MIX12 € 240 € 60 € 180 € 20 verkoop € 260
peanuts € 170 € 170 € 170
Trainingsleden
Hpret € 240 € 240 € 240
Senioren € 235 € 235 € 235
U18-22 € 220 € 220 € 220
U14-16 € 210 € 210 € 210

(*) de bondscontributie kan (tussentijds) nog door de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) worden aangepast. De bondscontributie draagt Exercitia’73 af aan de NBB. Een eventuele verhoging wordt volledig doorberekend aan de leden.

Betaling
De contributie wordt automatisch geïncasseerd in vier termijnen. De eerste termijn wordt rond 20 oktober afgeschreven, de tweede termijn rond 20 november, de derde termijn rond 20 februari en de vierde, laatste termijn, rond 20 mei. Nieuwe leden dienen een volledig ingevuld machtigingsformulier ‘automatische incasso’ in te leveren.

Betalen in meerdere termijnen of in één keer
Eventueel kan na overleg met de penningmeester afwijkend betaald worden.

Niet tijdige afmelding
Afmeldingen dienen voor 1 juni van het betreffende seizoen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (bvexercitia73.leden@gmail.com). Voor afmeldingen na 1 juni wordt eenmalig € 50,- in rekening gebracht. Indien inschrijving bij de NBB reeds heeft plaatsgevonden wordt tevens de bondscontributie, die Exercitia’73 aan de NBB verschuldigd is, in rekening gebracht.

Bondscontributie
De bondscontributie moet altijd geheel betaald worden, ook al speelt men maar 1 wedstrijd. Exercitia’73 is namelijk de complete bondscontributie verschuldigd aan de NBB ongeacht het aantal gespeeld wedstrijden. De mogelijkheid bestaat om als trainingslid 3 wedstrijden mee te spelen neem hiervoor altijd tijdig en voorafgaand aan het meespelen met de wedstrijden contact op met de ledenadministratie.

Verlaging contributie ziekte/blessure
Het is mogelijk om in geval van langdurige ziekte/blessure (6 weken of langer) een korting (naar rato van het aantal gemiste trainingen met een maximum van 50%) op de contributie aan te vragen. Deze korting is alleen van toepassing op het verenigingsdeel van de totale contributie. De korting is alleen gedurende de periode van ziekte/blessure van kracht. Het verzoek om voor korting in aanmerking te komen moet bij de penningmeester worden gedaan in deze periode en kan niet achteraf worden aangevraagd. Als je weer gaat trainen/spelen moet je de penningmeester hierover tijdig informeren.

Gezinskorting
–           Voor gezinnen waarvan meerdere kinderen lid zijn bij Exercitia’73 geven wij een korting. Dit geldt voor jeugdleden tot 18 jaar.
–           2e gezinslid: 25% korting voor het laagste contributiebedrag
–           3e gezinslid: 50% korting voor het laagste contributiebedrag, het 2e gezinslid ontvangt 25% korting.